Loga


Kwartalnik Pedagogiczny       Zaprenumeruj!

Zobacz w księgarni

ISSN 0023-5938
Czasopismo ogólnopolskie ukazujące się od roku 1956. Pismo drukuje zarówno artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki, jak i omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. ";Kwartalnik Pedagogiczny"; jest pismem o szerokim profilu: zamieszczane są w nim materiały z różnych subdyscyplin pedagogiki, w tym z pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także z problematyki wychowania estetycznego. Ukazuje się w języku polskim i angielskim. Po artykułach zamieszczane są streszczenia w języku angielskim. Również spis treści tłumaczony jest na język angielski.
Strona internetowa czasopisma "Kwartalnik Pedagogiczny"

Poradnik Językowy       Zaprenumeruj!

Zobacz w księgarni

ISSN 0551-5343
10 zeszytów w roku
Czasopismo Poradnik Językowy ukazuje się od 1901 roku. Jest jednym z najstarszych czasopism językoznawczych w Polsce. Zamieszcza artykuły głównie z zakresu językoznawstwa polonistycznego, a także - glottodydaktyki, logopedii i slawistyki. Jego celem jest propagowanie wiedzy o języku polskim. W Poradniku poruszane są sprawy poprawności i kultury języka. Czasopismo przeznaczone dla polonistów oraz wykładowców i studentów innych kierunków humanistycznych, nauczycieli i miłośników języka polskiego. Po każdym artykule zamieszczane są streszczenia w języku angielskim. Również spis treści jest w języku angielskim. Organ Towarzystwa Kultury Języka.
Strona internetowa czasopisma "Poradnik Językowy"

Przegląd Humanistyczny       Zaprenumeruj!

Zobacz w księgarni

ISSN 0033-2194
6 numerów w roku
Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów, inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną. Publikuje artykuły problemowe (krajowe i zagraniczne) z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych: literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, socjologii, filozofii, psychologii, językoznawstwa. Zamieszcza również przekłady oraz materiały i przyczynki, dyskusje i polemiki, recenzje i przeglądy. Po każdym artykule streszczenie w języku angielskim. Także spis treści tłumaczony na język angielski. .
Strona internetowa czasopisma "Przegląd Humanistyczny"

Stan Rzeczy

Zobacz w księgarni

ISSN 2083-3059
półrocznik
Interdyscyplinarne pismo "Stan Rzeczy" za cel stawia sobie umożliwienie dialogu między socjologią a innymi dyscyplinami z kręgu nauk społecznych i humanistycznych: antropologią, ekonomią, filozofią, historią, literaturoznawstwem, prawem, teologią etc. Interdyscyplinarność rozumiemy zarówno jako przekraczanie granic między wąsko zakreślonymi polami badawczymi, jak i łączenie rozmaitych technik i metod badawczych. Pragniemy powrócić do badania społeczeństwa jako całości, do opisywania i wyjaśniania zjawisk społecznych ze względu na nie same, nie zaś z uwagi na specjalizacje wyznaczone przez narzędzia badawcze lub historycznie utrwalone podziały między obszarami zainteresowań poszczególnych nauk.
Strona internetowa czasopisma "Stan Rzeczy"

Przegląd Muzykologiczny

Zobacz w księgarni

ISSN 1643-3319
rocznik
Rocznik Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego - stanowi naukowe forum tej największej polskiej placówki muzykologicznej. Głównym celem czasopisma jest prezentacja osiągnięć badawczych pracowników wszystkich zakładów Instytutu, jak też jego doktorantów i studentów. Tematyka publikowanych tekstów obejmuje zakres historii muzyki powszechnej i polskiej (od średniowiecza do XX wieku), teorii i estetyki muzyki, akustyki, antropologii i archeologii muzycznej oraz etnomuzykologii polskiej i obcej. Odrębny dział czasopisma odzwierciedla międzynarodową współpracy Instytutu - poprzez publikację wykładów gości zagranicznych. Będą czasopismem środowiskowym, "Przegląd Muzykologiczny" adresowany jest zarazem do szerszego kręgu czytelników w kraju i za granicą zainteresowanych problematyką poszczególnych dziedzin współczesnej muzykologii.

Studia Iuridica

Zobacz w księgarni

ISSN 0137-4346
półrocznik
Czasopismo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tom pierwszy został wydany w roku 1974. Autorami tekstów ukazujących się w czasopiśmie są w szczególności pracownicy naukowi, doktoranci oraz absolwenci Wydziału, których prace magisterskie zostały wyróżnione. "Studia Iuridica" to także czasopismo, w którym publikują prawnicy oraz osoby zainteresowane bieżącymi problemami prawnymi. Zawiera artykuły w języku polskim oraz angielskim.
Strona internetowa czasopisma "Studia Iuridica"

Ikonotheka

Zobacz w księgarni

ISSN 0860-5769
Wśród czasopism naukowych poświęconych historii sztuki "Ikonotheka", redagowana w Instytucie Historii Sztuki UW, ma już uznaną pozycję. Myśl założenia czasopisma w Instytucie wysunął w drugiej połowie lat osiemdziesiątych jego dyrektor, prof. Jan Białostocki. Pierwszy numer "Ikonotheki" ukazał się w roku 1990. Obecnie zespół redakcyjny tworzą Marek Czapelski i Grażyna Jurkowlaniec, zaś Radę Naukową profesorowie Instytutu Historii Sztuki UW. Początkowo zawartość pisma dość wiernie odzwierciedlała zainteresowania badawcze pracowników IHS UW, publikowano głównie artykuły absolwentów i pracowników Instytutu, wiążące się z pracami magisterskimi i doktorskimi w nim powstającymi. W ostatnich latach krąg autorów rozszerzył się o badaczy z innych ośrodków polskich, a także zagranicznych.
chopin_baner_468x60


KOBiDZ

UWAGA
WYDAWNICTWA
UNIWERSYTETU
WARSZAWSKIEGO
poszukują osób lub ich spadkobierców
LISTA

prenumerata  Prenumerata czasopism


 

ZAMÓW BIULETYN WUW!

BOOKSHOP icon.gif


KATALOG
Nowości i zapowiedzi


Oferta WUW jest dostępna
w Księgarni Uniwersyteckiej LIBER
Krakowskie Przedmieœcie 24
od poniedziałku do piątku
w godz.9.00-19.00
oraz w soboty i niedziele
w godz. 10.00-18.00
ZAMóWIENIA
Dział Handlowy
tel. 022 55 31 333
mail: dz.handlowy@uw.edu.pl
Konto: PL 54 1160 2202 0000 0000 4256 3626

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Nowy Świat 4
00-497 Warszawa

Name of the bank: Bank Millennium SA
Address: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPWXXX
IBAN: PL54 1160 2202 0000 0000 4256 3626
Informujemy, iż wybrane pozycje naukowe Wydawnictw są dostępne w wersji elektronicznej na portalu ibuk.pl oraz CEEOL

youtube Facebook Twitter

Pismo UW Zapraszamy na stronę internetową
Pisma Uniwersytetu Warszawskiego.
Ksztaltowanie
Wladza wyobrazni
Balkany na Ukrainie
Przyjazn, ktorej nie bylo
Miasto na zadanie
Wychowanie jako milosc</a>
      <a href=
Księgarnia Uniwersytecka Liber
Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych
MuratorExpo
Azymut
F.K. Olesiejuk
Galeria Zachęta